ტესტირების გვერდი

იარაღის გაფორმებისთვის საჭირო ტესტები – ზემოთ მოცემულია ტესტები კატეგორიების მიხედვით. პირველი სამი ტესტი არის ზუსტად იმის ანალოგი რომელთა ჩაბარებაც მოგიწევთ იარაღის გაფორმების დროს მომსახურების სააგენტოში. (სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი, თავდაცვის მოკლელულიანი იარაღი, სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი).

საგამოცდო ტესტი 15 კითხვისგან შედგება და გამოცდა ჩაბარებულად 13 სწორი პასუხის გაცემის შემთხვევაში ჩაითვლება. იარაღის შეძენის მსურველს თეორიული გამოცდის ჩასაბარებლად 20 წუთი ეძლევა. გამოცდაზე გასასვლელად მოქალაქემ უნდა წარმოადგინოს:

  • ცნობა ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ;
  • პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
  • საფასურის (20 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;