თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. ჩამოთვლილთაგან რა შემთხვევაში აქვს იარაღის მესაკუთრეს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების უფლება
2. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში ჩადენილად ჩაითვლება
3. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული ნაკლის/დაზიანების მქონე თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან გაზის (აირის) იარაღის შესაძენად
4. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
5. რომელი ქმედებაა უფრო მისაღები უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებულის გონზე მოსაყვანად
6. დასაშვებია თუ არა იარაღის მემკვიდრეობით მიღება
7. შეუძლია თუ არა პირს, რომელიც მსჯავრდებული იყო და ნასამართლობა მოხსნილი ან გაქარწყლებული აქვს, მიიღოს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვა
8. სისხლდენის შეჩერების მიზნით, კიდურებზე ლახტი უნდა დაიდოს
9. ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა
10. როგორია პირველადი დახმარების აღმოჩენის თანმიმდევრობა ცეცხლნასროლი ჭრილობის დროს
11. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო ტარება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
12. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ჩამოთვლილთაგან რომელი არ მიეკუთვნება მოკლელულიან ცეცხლსასროლ იარაღს
13. ვის შეიძლება ჰქონდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
14. თავდაცვის მოკლელულიანი და გაზის (აირის) იარაღის გამოყენების შემთხვევაში
15. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო დამზადება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
16. თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი და გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
17. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი ან გაზის იარაღი, თუ მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
18. დაზარალებული გულ-მკერდის ტრავმვით ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს
19. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
20. აქვს თუ არა პირს თავის საკუთრებაში არსებული თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის იარაღის გასხვისების უფლება


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა