თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის და გაზის (აირის) იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1.

რომელი სისხლდენის დროს შეიძლება დაიდოს ლახტი

1 out of 20
2.

იარაღის კოლექციონირება და ექსპონირება დასაშვებია

2 out of 20
3.

რას ნიშნავს აღნიშვნა Magnum

3 out of 20
4.

დაზარალებული გულ-მკერდის ტრავმვით ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს

4 out of 20
5.

დასაშვებია თუ არა თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ან გაზის (აირის) იარაღის ლეგალიზაცია (აღურიცხავი იარაღის დარეგისტრირება)

5 out of 20
6.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის ჩამორთმევა ხდება

6 out of 20
7.

მიზანშეწონილია თუ არა იარაღის შენახვა ისეთ საცავში, სადაც საწვავი, ადვილადაალებადი და ქიმიური ნივთიერებები ინახება

7 out of 20
8.

მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული

8 out of 20
9.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო შენახვა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას

9 out of 20
10.

ვის შეიძლება ჰქონდეს თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება

10 out of 20
11.

ცეცხლსასროლი იარაღის გაწმენდის წინ უსაფრთხოების მიზნით აუცილებელია თუ არა ლულის სავაზნე არხის შემოწმება მასში ვაზნების არსებობაზე

11 out of 20
12.

ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაციის) ან შს ორგანოებში მისი აღრიცხვაზე აყვანის წესის დარღვევა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის დროს გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას

12 out of 20
13.

სასხლეტზე თითის დადება მიზანშეწონილია

13 out of 20
14.

შეიძლება თუ არა, მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღიდან – პისტოლეტიდან 5,6 მმ-იანი მცირეკალიბრიანი შაშხანის ვაზნების გასროლა, თუ პისტოლეტიც იგივე კალიბრის ვაზნებზეა აგებული – გათვალისწინებული

14 out of 20
15.

ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მართებული

15 out of 20
16.

ჩამოთვლილთაგან რა შემთხვევაში აქვს იარაღის მესაკუთრეს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების უფლება

16 out of 20
17.

ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების დროს ჰაერის ჩაბერვისას

17 out of 20
18.

აქვს თუ არა უფლება თავდაცვის მოკლელულიანი ან გაზის იარაღის მესაკუთრეს საზღვარგარეთ გამგზავრებისას თავის საკუთრებაში არსებული იარაღი გადასცეს სხვა პირს

18 out of 20
19.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ნებადართულია თუ არა მის მიერ ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის შეძენის ნებართვის მოპოვება

19 out of 20
20.

თავდაცვის მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ან გაზის (აირის) იარაღის მესაკუთრის მიერ სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და იარაღის სარეგისტრაციო მოწმობაში ასახული საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას წარმოიშობა თუ არა ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება

20 out of 20


საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=3]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები