სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
2. ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
3. დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
4. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია ხელახალი
რეგისტრაციის მიზნით მიმართოს სსიპ შსს მომსახურების სააგენტოს იარაღის ხელახალი
რეგისტრაციის საფუძვლის წარმოშობიდან
5. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
6. რომელი იარაღი არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
7. მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის
დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია
8. ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
9. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
10. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის (ნებართვის) მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.
ნებადართულია თუ არა მის მიერ აღნიშნული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვის
მოპოვება
11. საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის
საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
12. ვალდებულია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე მიმართოს სსიპ
– შსს მომსახურების სააგენტოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დამატებითი
ძირითადი ელემენტების რეგისტრაციის მიზნით
13. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
14. რომელი ორგანო გასცემს იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვას
15. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
16. დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა
17. რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას
18. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის
19. ჩამოთვლილთაგან, რომელი შემთხვევა არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი
გარემოება
20. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული
ნაკლის/დაზიანების მქონე სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა