სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა
2. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
3. ჩამოთვლილი იარაღებიდან რომელია ცეცხლსასროლი იარაღი
4. შეუძლია თუ არა პირს, რომელიც მსჯავრდებული იყო და ნასამართლობა მოხსნილი ან
გაქარწყლებული აქვს, მიიღოს სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის ნებართვა
5. მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის
დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია
6. როგორ უნდა გადაიტანოს პირმა თავის საკუთრებაში არსებული სპორტული მოკლე
ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
7. ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებია
8. რომელი იარაღი არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
9. რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები შესაბამისი ნებართვის გარეშე
რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირის მიერ
10. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
11. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
12. მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
13. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
14. დასაშვებია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ
(შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის
ძირითადი ელემენტები
15. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
16. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
17. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ
მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
18. დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა
19. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის
ვალდებულება წარმოეშობა
20. რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა