სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
2) ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
3) რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
4) მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის
დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია
5) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის
6) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე ვალდებულია ხელახალი
რეგისტრაციის მიზნით მიმართოს სსიპ შსს მომსახურების სააგენტოს იარაღის ხელახალი
რეგისტრაციის საფუძვლის წარმოშობიდან
7) მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
8) დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
9) ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
10) ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
11) დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა
12) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის
ვალდებულება წარმოეშობა
13) ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
14) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
15) რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას
16) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის (ნებართვის) მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.
ნებადართულია თუ არა მის მიერ აღნიშნული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვის
მოპოვება
17) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
18) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ადგილია
19) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
20) ვალდებულია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე მიმართოს სსიპ
– შსს მომსახურების სააგენტოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დამატებითი
ძირითადი ელემენტების რეგისტრაციის მიზნით


დღის საუკეთესო შედეგები
1. daviti - 100%
1. daviti-100%
2. Tazo-100%
3. ემზარ-100%
4. Amirani-100%
5. ემზარ-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა