სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა
2. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
3. დასაშვებია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ
(შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის
ძირითადი ელემენტები
4. დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
5. რომელი ორგანო გასცემს იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვას
6. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მცდარი
7. ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა
8. ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
9. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
10. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
11. რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები შესაბამისი ნებართვის გარეშე
რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირის მიერ
12. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
13. ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
14. რომელი ცეცხლსასროლი იარაღია სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქართველოში
15. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
16. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
17. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
18. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ
მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
19. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
20. ჩამოთვლილთაგან, რომელი დებულებაა მცდარი


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა