სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
2. იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მფლობელ საქართველოს
ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს
3. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
4. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგეთ სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი
5. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
6. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
7. საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის
საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
8. ჩამოთვლილთაგან რომელი გარემოებაა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი
9. ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
10. ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებია
11. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
12. ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
13. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ადგილია
14. როგორ უნდა გადაიტანოს პირმა თავის საკუთრებაში არსებული სპორტული მოკლე
ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
15. დასაშვებია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ
(შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის
ძირითადი ელემენტები
16. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული
ნაკლის/დაზიანების მქონე სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად
17. ჩამოთვლილთაგან რომელი დებულებაა მცდარი
18. რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები შესაბამისი ნებართვის გარეშე
რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირის მიერ
19. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
20. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა