სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) ჩამოთვლილთაგან რომელი გარემოებაა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი
2) ჩამოთვლილი ვერსიებიდან რომელი არის ცეცხლსასროლი იარაღი
3) საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის
საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
4) რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
5) დასაშვებია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ
(შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის
ძირითადი ელემენტები
6) დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
7) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
8) რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები შესაბამისი ნებართვის გარეშე
რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირის მიერ
9) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მფლობელ საქართველოს
ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს
10) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
11) დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა
12) ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
13) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ადგილია
14) ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
15) ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებია
16) ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
17) ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
18) ჩამოთვლილთაგან, რომელი შემთხვევა არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი
გარემოება
19) რომელი იარაღი არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
20) იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ დაკარგეთ სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი


დღის საუკეთესო შედეგები
1. George - 100%
1. George-100%
2. ika-100%
3. ika a-100%
4. john wick-100%
5. ika a-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა