სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1.

ჩამოთვლილი იარაღებიდან რომელია ცეცხლსასროლი იარაღი

1 out of 20
2.

რომელი ცეცხლსასროლი იარაღია სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქართველოში

2 out of 20
3.

რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას

3 out of 20
4.

ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა

4 out of 20
5.

შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს სპორტული
ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას

5 out of 20
6.

დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა

6 out of 20
7.

დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა

7 out of 20
8.

ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული

8 out of 20
9.

ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება

9 out of 20
10.

ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა

10 out of 20
11.

ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან

11 out of 20
12.

ჩამოთვლილთაგან, რომელი შემთხვევა არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი
გარემოება

12 out of 20
13.

იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მფლობელ საქართველოს
ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს

13 out of 20
14.

ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი

14 out of 20
15.

სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის
ნებართვა გაიცემა

15 out of 20
16.

ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული

16 out of 20
17.

დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ
მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ

17 out of 20
18.

რომელი იარაღი არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან

18 out of 20
19.

რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი

19 out of 20
20.

სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის

20 out of 20


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები