სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
2. ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
3. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
4. ერთდროულად რამდენი სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში
შემოტანასა და გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
5. ჩამოთვლილთაგან რომელი გარემოებაა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი
6. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
7. ცეცხლსასროლი იარაღის ძირითადი ელემენტებია
8. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
9. მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის
დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია
10. ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
11. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის (ნებართვის) მაძიებელი მიცემულია სისხლის სამართლის პასუხისგებაში.
ნებადართულია თუ არა მის მიერ აღნიშნული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ნებართვის
მოპოვება
12. ჩამოთვლილი ვერსიებიდან რომელი არის ცეცხლსასროლი იარაღი
13. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის
14. როგორ უნდა გადაიტანოს პირმა თავის საკუთრებაში არსებული სპორტული მოკლე
ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
15. მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
16. ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
17. იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მფლობელ საქართველოს
ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს
18. რომელი ორგანო გასცემს იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვას
19. შეიძლება თუ არა დამცავი ან შემაკავებელი ორდერი წარმოადგენდეს სპორტული
ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის ამკრძალავ გარემოებას
20. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის
ვალდებულება წარმოეშობა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები