სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის
2) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
3) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
4) მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
5) დასაშვებია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ
(შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის
ძირითადი ელემენტები
6) მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
7) იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მფლობელ საქართველოს
ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საბრძოლო მასალის შეძენის უფლება აქვს
8) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
9) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის
ვალდებულება წარმოეშობა
10) ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
11) როგორ უნდა გადაიტანოს პირმა თავის საკუთრებაში არსებული სპორტული მოკლე
ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
12) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
13) რომელი ცეცხლსასროლი იარაღია სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქართველოში
14) რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას
15) ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
16) მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული
ნაკლის/დაზიანების მქონე სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად
17) ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
18) ვალდებულია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე მიმართოს სსიპ
– შსს მომსახურების სააგენტოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დამატებითი
ძირითადი ელემენტების რეგისტრაციის მიზნით
19) შეუძლია თუ არა პირს, რომელიც მსჯავრდებული იყო და ნასამართლობა მოხსნილი ან
გაქარწყლებული აქვს, მიიღოს სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის ნებართვა
20) ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა


დღის საუკეთესო შედეგები
1. gior - 100%
1. gior-100%
2. gia-100%
3. zviadi-100%
4. მამუკა-100%
5. gia-100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა