სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) ჩამოთვლილი დებულებებიდან, რომელია მართებული
2) ჩამოთვლილთაგან რომელ შემთხვევაში გაიცემა იარაღის დროებითი მოწმობა
3) დასაშვებია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ თვითონ
(შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს ან შეაკეთოს ცეცხლსასროლი იარაღის
ძირითადი ელემენტები
4) ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
5) რომელი ცეცხლსასროლი იარაღია სამოქალაქო ბრუნვიდან ამოღებული საქართველოში
6) ჩამოთვლილთაგან, რომელი შემთხვევა არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი
გარემოება
7) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის გადატანა-გადაზიდვის
ნებართვა გაიცემა
8) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის
ვალდებულება წარმოეშობა
9) ჩამოთვლილთაგან რომელი გარემოებაა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი
10) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ადგილია
11) ფიზიკურ პირს სურს მასზე რეგისტრირებული ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი
იარაღის 40 ვაზნის გადატანა. სჭირდება თუ არა მას გადატანა-გადაზიდვის ნებართვა
12) ჩამოთვლილთაგან რომელია მართებული
13) მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის იარაღის
დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზია არ გააჩნია
14) ვის აქვს მოკლე ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების უფლება
15) დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
16) ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
17) საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის
საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
18) ჩამოთვლილი იარაღებიდან რომელია ცეცხლსასროლი იარაღი
19) რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
20) სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის


დღის საუკეთესო შედეგები
1. opop - 100%
1. opop-100%
2. temuri-100%
3. temuri-100%
4. temuri-100%
5. დავით შონია-85%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა