სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

ტესტის დასაწყებად უნდა შეავსოთ ქვემოთ მოცემული ორი ველი. ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (ელ-ფოსტა სასურველია, სავალდებულო არა). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
2. ვალდებულია თუ არა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე მიმართოს სსიპ
– შსს მომსახურების სააგენტოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის დამატებითი
ძირითადი ელემენტების რეგისტრაციის მიზნით
3. რომელი ორგანო გასცემს იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ნებართვას
4. მოიპოვებს თუ არა ფიზიკური პირი შესაბამის ნებართვას კონსტრუქციული
ნაკლის/დაზიანების მქონე სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შესაძენად
5. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით)
ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის საფუძველია
6. დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
7. შეუძლია თუ არა პირს, რომელიც მსჯავრდებული იყო და ნასამართლობა მოხსნილი ან
გაქარწყლებული აქვს, მიიღოს სპორტული მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის ნებართვა
8. რომელი იარაღი არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
9. ჩამოთვლილთაგან, რომელი შემთხვევა არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
შეძენის (შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი
გარემოება
10. რა რაოდენობის დენთის გადატანა არის დასაშვები შესაბამისი ნებართვის გარეშე
რეგისტრირებული იარაღის მესაკუთრე ფიზიკური პირის მიერ
11. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
12. მოცემული დებულებებიდან რომელია მართებული
13. სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი ძირითადი ელემენტის შეძენის (შენახვის
ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი არ არის
14. ჩამოთვლილთაგან რომელი გარემოებაა სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
(შენახვის ან/და ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი
15. დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ
მისი ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
16. რომელი ორგანო გასცემს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვის ან/და
ტარების უფლებით) ნებართვას
17. დასაშვებია თუ არა რეგისტრირებული სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრემ
თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის გარეშე) დაამზადოს სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
საბრძოლო მასალა
18. რომელი არ არის სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
19. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი
20. საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის
საქართველოს საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს
ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=2]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა