სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელიელ-ფოსტა
1) როგორია ტანსაცმლის (პერანგის) მოშორების თავისებურება ზედა კიდურის ცეცხლნასროლი
დაზიანების შემთხვევაში
2) ჩამოთვლილთაგან რომელი ფრინველი არის შეტანილი საქართველოს წითელ ნუსხაში
3) ჩამოთვლილი ვერსიებიდან რომელი არის ცეცხლსასროლი იარაღი
4) როდის არის იარაღი საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანილი, რათა მსროლელმა შეძლოს გასროლა
5) ჩამოთვლილთაგან რომელია სწორი
6) ვალდებულია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრე მიმართოს სსიპ შსს
მომსახურების სააგენტოს სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტების
რეგისტრაციის მიზნით
7) დასაშვებია თუ არა ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი
იარაღის დაგირავება
8) საჭიროა თუ არა ფიზიკური პირის მიერ შეძენილი სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაცია
9) დასაშვებია თუ არა ფიზიკურმა პირმა თავის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი ჩააბაროს (საკომისიო წესით) იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე
დაწესებულებას
10) სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის გადატანა-გადაზიდვის ან გადაგზავნის წესის დარღვევა
გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
11) რას ნიშნავს ფუჭი ვაზნა
12) ჩამოთვლილთაგან რომელი იარაღი არ არის ამოღებული სამოქალაქო ბრუნვიდან
13) სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაციის (ხელახალი რეგისტრაციის) ან შს ორგანოებში
მისი აღრიცხვაზე აყვანის წესის დარღვევა საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის დროს გამოიწვევს თუ არა
ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
14) რა იგულისხმება სიტყვა „კალიბრში“
15) ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო დამზადება იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
16) დასაშვებია თუ არა პირმა დაირეგისტრიროს სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი, თუ იარაღის
რომელიმე ძირითადი ელემენტი დამზადებულია ლიცენზიის არმქონე პირის მიერ
17) მწყერზე ნადირობის დღიური ლიმიტია
18) საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, ჩამოთვლილთაგან რომელი არის სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი
19) სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვის ადგილია
20) ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
1. - 100%
2. - 100%
3. v - 100%
4. giga - 100%
5. me - 100%

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა