სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1.

დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში
გადაცემა

1 out of 20
2.

რა იგულისხმება სიტყვა „კალიბრში“

2 out of 20
3.

დასაშვებია თუ არა ფიზიკურმა პირმა თავის საკუთრებაში არსებული რეგისტრირებული სანადირო
ცეცხლსასროლი იარაღი ჩააბაროს (საკომისიო წესით) იარაღით ვაჭრობის ლიცენზიის მქონე
დაწესებულებას

3 out of 20
4.

ჩამოთვლილთაგან რომელი შემთხვევა არ არის სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
ნებართვის მაძიებლისთვის შემაფერხებელი გარემოება

4 out of 20
5.

ერთდროულად რამდენი სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოში შემოტანასა და
გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა

5 out of 20
6.

რომელი ქმედებაა უფრო მისაღები უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებულის გონზე მოსაყვანად

6 out of 20
7.

ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მართებული

7 out of 20
8.

არასრული დაშლის შემდეგ იარაღის აწყობა უნდა ვაწარმოოთ

8 out of 20
9.

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება
წარმოეშობა

9 out of 20
10.

დასაშვებია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მემკვიდრეობით მიღება

10 out of 20
11.

დაზარალებული გულ-მკერდის ტრავმვით ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს

11 out of 20
12.

ჩამოთვლილთაგან რომელი გარემოებაა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვისა და
ტარების უფლებით) ლიცენზიის გაუქმების საფუძველი

12 out of 20
13.

ჩამოთვლილი ვერსიებიდან რომელი არის ნახევრადავტომატური იარაღი

13 out of 20
14.

შეუძლია თუ არა სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრეს თვითონ (შესაბამისი ლიცენზიის
გარეშე) გადააკეთოს კუთვნილი სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი

14 out of 20
15.

მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობის დროს პირველადი დახმარების რა წესები უნდა იქნეს დაცული

15 out of 20
16.

ნადირობისათვის აკრძალულ ვადებში მონადირე ძაღლების წვრთნისას სანადირო იარაღის
გამოყენება

16 out of 20
17.

სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის მესაკუთრის მიერ სარეგისტრაციო ჩანაწერებსა და იარაღის
სარეგისტრაციო მოწმობაში ასახული საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას წარმოიშობა თუ არა
ხელახალი რეგისტრაციის ვალდებულება

17 out of 20
18.

რას ნიშნავს ფუჭი ვაზნა

18 out of 20
19.

ჩამოთვლილთაგან რომელ ფრინველზე არ არის დაშვებული ნადირობა

19 out of 20
20.

რომელი ვაზნების გასროლაა დასაშვები სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღიდან

20 out of 20


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები