სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდევრად შენახვა, რითაც შექმნილი იყო პირობა მისი სხვა პირის მიერ
გამოყენებისათვის, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი
2. მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობის დროს პირველადი დახმარების რა წესები უნდა იქნეს დაცული
3. რომელი მიეკუთვნება საქართველოს კანონმდებლობით ხრახნილლულიან იარაღთა კატეგორიას
4. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვისა და ტარების უფლებით) ლიცენზიის
გაუქმების საფუძველს არ წარმოადგენს
5. საქართველოს მოქალაქის მიერ სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის (თოფის) შეძენა,
შენახვა, სხვა პირისთვის გადაცემა შსს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ნებართვის გარეშე
6. რომელი არ არის სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევის საფუძველი
7. ჩამოთვლილთაგან რომელი არის ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
8. რომელი ცეცხლსასროლი იარაღი არ არის საქართველოს კანონმდებლობით სამოქალაქო ბრუნვიდან
ამოღებული
9. ნადირობის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
10. ქედანზე ნადირობა ნებადართულია
11. რომელი ვაზნების გასროლაა დასაშვები სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღიდან
12. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
13. მოცემული დებულებებიდან რომელია მცდარი
14. მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის სანადირო ცეცხლსასროლი
იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის და ტარების) ლიცენზია (ნებართვა) არ გააჩნია
15. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში ჩადენილად
ჩაითვლება
16. საჭიროა თუ არა ფიზიკური პირის მიერ შეძენილი სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის რეგისტრაცია
17. ჩამოთვლილთაგან რომელი არის ცეცხლსასროლი იარაღი
18. რომელი პასუხია სწორი
19. ჩამოთვლილი ვერსიებიდან რომელი არის ნახევრადავტომატური იარაღი
20. დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში
გადაცემა


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა