სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სურვილის შემთხვევაში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და ელ-ფოსტა (სავალდებულო არ არის). როცა მოცემულ ველებს შეავსებთ შემდეგ დააჭირეთ ღილაკ “ტესტის დაწყებას”. ტესტირების მაქსიმალური დრო არის 30 წუთი. თქვენ უნდა დააგროვოთ 20 დან 18 სწორი პასუხი რომ ტესტი ჩაბარებულად ჩაითვალოს.


სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ბრუნვის წესების ცოდნაში ტესტირება

სახელი ელ-ფოსტა
1. დასაშვებია თუ არა და რა შემთხვევაში სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის დროებით სარგებლობაში
გადაცემა
2. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის ლიცენზიის (ნებართვის) მაძიებელი მიცემულია
სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. ნებადართულია თუ არა მის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის
ნებართვის მოპოვება
3. ჩამოთვლილთაგან რომელი არის ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი
4. ფიზიკური პირის მიერ დაურეგისტრირებელი იარაღის განკარგვა
5. რომელი ცეცხლსასროლი იარაღი არ არის საქართველოს კანონმდებლობით სამოქალაქო ბრუნვიდან
ამოღებული
6. ჩამოთვლილთაგან ცეცხლსასროლი იარაღის დარეგისტრირება არ არის ნებადართული
7. საქართველოს მოქალაქეს სურს რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღის საქართველოს
საზღვრებს გარეთ გატანა. სჭირდება თუ არა მას უცხო სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეტანის თაობაზე
უცხო სახელმწიფოს მიერ გაცემული ნებართვა
8. ერთდროულად რამდენი ერთეული საბრძოლო მასალის (ვაზნის) საქართველოში შემოტანასა და
გატანაზე შეუძლია საქართველოს მოქალაქეს მიიღოს ნებართვა
9. ხელოვნური სუნთქვის ჩატარების დროს ჰაერის ჩაბერვისას
10. ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა გლუვლულიანი სანადირო თოფისა), საბრძოლო მასალის
მართლსაწინააღმდეგო შეძენა იწვევს თუ არა სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას
11. უგონო მდგომარეობაში მყოფი დაშავებული ტრანსპორტირებული უნდა იქნეს
12. ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია მცდარი
13. მოიპოვებს თუ არა საქართველოს ან უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმ ტიპის სანადირო ცეცხლსასროლი
იარაღის დამატებითი ძირითადი ელემენტის შეძენის უფლებას, რომელი ტიპის იარაღის შეძენის
(შენახვის და ტარების) ლიცენზია (ნებართვა) არ გააჩნია
14. უშუალოდ ჭრილობა შეიძლება დამუშავდეს
15. საკუთრებაში არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ან მისი დამატებითი ძირითადი
ელემენტის რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცეს ფიზიკური პირი
16. თუ პირს გაფორმებული აქვს სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღი, შესაბამისი იარაღის რამდენი ვაზნა
შეუძლია ჰქონდეს ერთდროულად
17. ნადირობის წესის დარღვევა გამოიწვევს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას
18. ტყის ქათამზე ნადირობა ნებადართულია
19. ტყის ქათამზე ნადირობის დღიური ლიმიტია
20. სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენის (შენახვისა და ტარების უფლებით) ლიცენზიის
მფლობელმა ჩაიდინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა – დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით
გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და ვალდებულებების შეუსრულებლობა. გაუქმდება თუ არა
აღნიშნული ლიცენზია


სიახლე!!! საიტს დაემატა ფუნქცია “ბილეთების სწავლა”, რის საშუალებითაც თქვენ შეგიძლიათ საგამოცდო ბილეთები ისწავლოთ ძალიან მარტივად. მოცემულია ყველა კითხვა და პასუხის არჩევისას მაშინვე გვატყობინებს სწორი და არასწორი პასუხების შესახებ. გამოსცადე სიახლე.

საგამოცდო ბილეთების სწავლა


დღის საუკეთესო შედეგები
[mlw_quizmaster_leaderboard mlw_quiz=1]

თუ ვერ დაფიქსირდით 5 ყველაზე მაღალ ქულიან მომხმარებლებში, დაწერეთ თქვენი შედეგი კომენტარებში.

საგამოცდო ბილეთების სანახავად დააჭირეთ აქ


ტესტირების სხვა კატეგორიები
 

 

 

ყურადღება! მოიწონეთ ჩვენი გვერდი და მიიღეთ სიახლეები პირველმა