ნადირობის სეზონი 20 აგვისტოს იხსნება

Untitled 5

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას აუცილებელია იცოდეთ:

პირი, რომელიც ახორციელებს გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობას, ვალდებულია თან იქონიოს;

 1. გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი), ღირებულება 10 ლარი.
 2. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული სანადირო თოფის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე მოსაკრებლის გადახდა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მიმღების ბანკი:

 • ბანკის დასახელება: სახელმწიფო ხაზინა;
 • ბანკის კოდი: TRESGE22
 • ანგარიშის ნომერი: ხაზინის ერთიანი ანგარიში;
 • ბიუჯეტის შემოსულებების სახაზინო კოდი: 3 0077 3033

საქართველოს ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის აღმნიშვნელი ოთხნიშნა ციფრი (ამ შემთხვევაში 0077 აღნიშნავს თბილისს) განსხვავებულია თვითმმართველი ერთეულის შესაბამისად.
დეტალური ინფორმაციის და დამატებითი ინსტრუქციის სანახავად დააჭირეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულს:

ლიცენზიის აღების ინსტრუქცია და ქალაქების/მუნიციპალიტეტების სახაზინო კოდები

გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისათვის დადგენილი მოთხოვნები:

ნადირობა აკრძალულია:
–  სახელმწიფო ნაკრძალებში და ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500-მეტრიან ზონაში;
– საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში.

აკრძალულია გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას შემდეგი მეთოდების გამოყენება:

 •  მცენარეული საფარის დაწვა;
 • გარეულ ფრინველთა კვერცხის შეგროვება და გაყიდვა;
 • ყოველგვარი კუსტარული ან ქარხნული წესით დამზადებული ბადეებით (გარდა დამჭერი მტაცებელი ფრინველების ნებადართული მოპოვების შემთხვევებისა), ხაფანგებით, მარყუჟებით, აგრეთვე ორმოებით, სარეგვავებით (სარეჯგველების), ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა; საწამლავით, სანადირო იარაღზე დამონტაჟებული რეფლექტორებით, ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით, თოფებისა და სხვა თვითმსროლელი იარაღების დაგუშაგება;
 • ღამით განათებული ფარებისა და პროჟექტორების მეშვეობით, დევნა სატრანსპორტო საშუალებებით, წყალმცურავ ფრინველებზე ნადირობა ძრავაგამოურთველი მოტორიანი ნავებიდან და კატერებიდან (მოპოვება დევნით), ასევე ნადირობა ღამის ცეცხლის დანთებით;
 • მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის მოზიდვა (გარდა სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისა).

ნადირობისას დაშვებულია:

 • მონადირე ძაღლების გამოყენება;
 • მონადირე ძაღლების წვრთნა (დაგეშვა) მთელი წლის განმავლობაში ნადირობისათვის დაშვებულ ტერიტორიებზე. (პირი, რომელიც ნადირობისათვის აკრძალულ ვადებში, ახორციელებს მონადირე ძაღლის წვრთნას (დაგეშვას), ვალდებულია სანადირო იარაღში იქონიოს მხოლოდ დაუმუხტავი ვაზნები).
 • სანადიროდ გაწვრთნილი მტაცებელი ფრინველების გამოყენება, ამ ფრინველის ფლობის კანონიერების დამადსტურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში.

 

ნადირობა დაშვებულია შემდეგი სანადირო იარაღების გამოყენებით:
ა) სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (თოფი);
ბ) სანადირო ხრახნილლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღი (კარაბინი ან შაშხანა);
გ) სანადირო კომბინირებული ცეცხლსასროლი იარაღი (ხრახნილლულიანი და გლუვლულიანი თოფი);
დ) სანადირო ცივი და ცივი სასროლი იარაღი;
ე) სანადირო პნევმატური იარაღი.

 

ნადირობის წესების დარღვევად ითვლება:
ნადირობა შესაბამის დოკუმენტების გარეშე, აგრეთვე, აკრძალულ ვადებში, აკრძალულ ადგილებში, აკრძალული მეთოდებით, მოწყობილობებით და იარაღით.
ნადირობის წესების დარღვევაზე გათვალისწინებულია როგორც ადმინისტრაციული ასევე სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომები;
ამასთან, გარეული ფრინველის უკანონოდ მოპოვების შემთხვევაში, საჯარიმო თანხას ემატება გარემოსათვის მიყენებული ზიანის თანხაც.
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომები გათვალისწინებულია ასკ 86-ე და 893-ე მუხლებით;
სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ზომები გათვალისწინებული
სსკ 301-ე მუხლით.

 

ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალი, ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით

 

ლათინური დასახელება ქართული დასახელება   ვადები         გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის დღიური ლიმიტები
სახეობები, რომლებზეც ნადირობა ნებადართულია სამონადირეო მეურნეობების გარეთ
წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა
1 Anser anser რუხი ბატი 01.11 – 01.03 5 ცალი
2 Anas strepera რუხი იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი
3 Anas crecca ჭიკვარა (სტვენია იხვი) 01.11 – 01.03 5 ცალი
4 Anas platyrhynchos გარეული იხვი 01.11 – 01.03 6 ცალი
5 Anas querquedula იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი) 01.11 – 01.03 3 ცალი
6 Anas clypeata ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი
7 Fulica atra მელოტა 01.11 – 01.03 6 ცალი
8 Anas acuta კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი
9 Anas penelope თეთრშუბლა იხვი 01.11 – 01.03 6 ცალი
10 Anser albifrons დიდი თეთრშუბლა ბატი 01.11 – 01.03 5 ცალი
11 Aythya ferina წითელთავა ყვინთია 01.11 – 01.03 3 ცალი
12 Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 01.11 – 01.03 5 ცალი
წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით, ნებადართულია, მხოლოდ ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე
1 Anser anser რუხი ბატი 10.09 – 10.11 3 ცალი
2 Anas strepera რუხი იხვი 10.09 – 10.11 2 ცალი
3 Anas crecca ჭიკვარა (სტვენია იხვი) 10.09 – 10.11 3 ცალი
4 Anas platyrhynchos გარეული იხვი 10.09 – 10.11 5 ცალი
5 Anas querquedula იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი) 10.09 – 10.11 2 ცალი
6 Anas clypeata ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი 10.09 – 10.11 2 ცალი
7
Fulica atra

 

მელოტა 10.09 – 10.11 5 ცალი
8 Anas acuta კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი 10.09 – 10.11 2 ცალი
9 Anas penelope თეთრშუბლა იხვი 10.09 – 10.11 3 ცალი
10 Anser albifrons დიდი თეთრშუბლა ბატი 10.09 – 10.11 3 ცალი
11 Aythya ferina წითელთავა ყვინთია 10.09 – 10.11 2 ცალი
12 Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 10.09 – 10.11 3 ცალი
სხვა ფრინველები
1 Scolopax rusticola ტყის ქათამი 15.10 – 01.03 3 ცალი
2 Gallinago gallinago ჩიბუხა აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი
3 Coturnix coturnix მწყერი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 20 ცალი
4 Columba palumbus ქედანი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი
5 Columba livia გარეული მტრედი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი
6 Columba oenas გულიო (გვიძინი) აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი
7 Streptopelia turtur ჩვეულებრივი გვრიტი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი

ნადირობის ლიცენზიით მოსაპოვებელი გადამფრენი ფრინველების კატალოგი, ვადები და რაოდენობა