კოდალასნაირნი – ფრინველთა ხმები


შავი კოდალა – dryocopus martius
მწვანე კოდალა – Picus viridis საშუალო კოდალა – Dendrocopos medius თეთრზურგა კოდალა – Dendrocopos leucotos
მცირე ჭრელი კოდალა – Dendrocopos minor სირიული კოდალა – Dendrocopos syriacus დიდი ჭრელი კოდალა – Dendrocopos major

უკან დაბრუნება, ფრინველთა ხმების კატეგორიაში


კოდალასნაირნი (Piciformes), ფრინველების რიგი. აერთიანებს ტანად მომცრო და საშუალო მეხეური ფრინველების რამდენიმე ჯგუფს. შეიცავს 74 გვარის 400-მდე სახეობას, იყოფა 2 ქვერიგად: 1. იაკამარები (Galbulae) – გავრცელებულია ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკის ტროპიკებში; 2. კოდალები (Pici) – მეტად ნაირგვარია და მოიცავს 4 ოჯახს: წვეროსანასებრნი (Capitonidae)- გავრცელებულია აზიის, აფრიკის და ამერიკის ტროპიკებში; მეთაფლიასებრნი (Indicatoridae), კოდალასებრნი (Picidae).