Category: სხვადასხვა თემები ძაღლებზე

eskiziii 0

მეძებარი ძაღლების საველე გამოცდის წესები

1. საველე გამოცდის ჩატარების დრო ნადირობის ვადებით არ არის შეზღუდული. გამოცდა შეიძლება ჩატარდეს ნადირობის სეზონშიც და სეზონის დახურვის შემდეგაც....

eskizi 0

ძაღლის სახელები

ძაღლის სახელები; ძაღლის სახელები, ძაღლის სახელები. ძაღლის სახელები; საქართველოში გავრცელებული სახელები ა აია; ალმასა; ალი; ალია; აფთარა ბ ბასა;...